دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان تهران و در رشته مهندسی نقشه برداری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1263 - مهندسی نقشه برداری (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20982 روزانه دانشگاه تهران تهران فتوگرامتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20983 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران فتوگرامتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20987 روزانه دانشگاه تهران تهران ژئودزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20989 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ژئودزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20994 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
20995 روزانه دانشگاه تهران تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20997 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21000 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سیستمهای اطلاعات مکانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
21001 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستمهای اطلاعات مکانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21002 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سیستمهای اطلاعات مکانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21004 روزانه دانشگاه تهران تهران هیدروگرافی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21005 روزانه دانشگاه تهران تهران آموزش مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21006 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فتوگرامتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21007 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران فتوگرامتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21010 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ژئودزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21012 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ژئودزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21017 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه دوم
21018 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21019 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21021 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سیستمهای اطلاعات مکانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21022 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستمهای اطلاعات مکانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21023 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سیستمهای اطلاعات مکانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21025 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران هیدروگرافی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21028 مشترک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول مشترک با دانشکده »ای تی سی« دانشگاه etnewT هلند - شرایط در انتهای دفترچه
21029 مشترک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سیستمهای اطلاعات مکانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول مشترک با دانشکده »ای تی سی« دانشگاه etnewT هلند - شرایط در انتهای دفترچه