دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته مهندسی نقشه برداری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1263 - مهندسی نقشه برداری (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20981 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی فتوگرامتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20982 روزانه دانشگاه تهران تهران فتوگرامتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20983 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران فتوگرامتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20984 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران فتوگرامتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20985 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ژئودزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20986 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژئودزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20987 روزانه دانشگاه تهران تهران ژئودزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20988 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ژئودزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20989 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ژئودزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20990 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20991 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20992 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20993 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20994 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
20995 روزانه دانشگاه تهران تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20996 روزانه دانشگاه شیراز فارس سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20997 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20998 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20999 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان سیستمهای اطلاعات مکانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21000 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سیستمهای اطلاعات مکانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
21001 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستمهای اطلاعات مکانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21002 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سیستمهای اطلاعات مکانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21003 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیستمهای اطلاعات مکانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21004 روزانه دانشگاه تهران تهران هیدروگرافی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21005 روزانه دانشگاه تهران تهران آموزش مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه