دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) و در رشته 1264 - مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21105 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21138 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21176 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21229 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21372 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21395 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21422 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21461 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21560 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21568 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21577 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21589 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول