دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه صنعتی سیرجان و در رشته 1264 - مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21154 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21246 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21304 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21407 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21471 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21514 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول