دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته 1267 - مجموعه مهندسی مکانیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - ساخت تولید
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21873 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
21874 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21875 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21876 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21877 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21878 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21879 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21880 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
21881 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21882 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
21883 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21884 روزانه دانشگاه تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21885 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21886 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21887 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21888 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
21889 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21890 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21891 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده فناوریهای مهندسی مکانیک
21892 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21893 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21894 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
21895 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21896 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21897 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
21898 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
21899 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
21900 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21901 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21902 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
21903 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21904 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21905 روزانه دانشگاه یزد یزد ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21906 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مکانیک گرایش جوش آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21907 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی سیستمهای میکرو و نانو الکترومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21908 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی سیستمهای میکرو و نانو الکترومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
21909 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21910 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21911 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21912 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21913 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21914 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21915 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21916 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21917 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21918 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21919 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21920 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21921 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21922 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده فناوریهای مهندسی مکانیک
21923 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21924 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21925 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21926 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21927 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
21928 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21929 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
21930 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21931 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21932 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21933 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21934 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21935 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21936 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مکانیک گرایش جوش آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21937 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی سیستمهای میکرو و نانو الکترومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21938 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی سیستمهای میکرو و نانو الکترومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
21951 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21939 مجازي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ساخت و تولید آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
21940 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران ساخت و تولید آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
21941 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21942 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
21943 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21944 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21945 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21946 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21947 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21948 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21949 پرديس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21950 پرديس خودگردان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان شماره دو بندرعباس
21952 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21953 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21954 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21955 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21956 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21957 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار (واحد رفسنجان) کرمان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21958 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
21959 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21960 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - طراحی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21961 روزانه دانشگاه اراک مرکزی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21962 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21963 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21964 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
21965 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
21966 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21967 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 23 نفر نیمه اول
21968 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21969 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
21970 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
21971 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
21972 روزانه دانشگاه تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 37 نفر نیمه اول
21973 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد. -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
21974 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21975 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
21976 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 25 نفر نیمه اول
21977 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
21978 روزانه دانشگاه زنجان زنجان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
21979 روزانه دانشگاه سمنان سمنان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21980 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21981 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21982 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21983 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21984 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21985 روزانه دانشگاه شیراز فارس طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 30 نفر نیمه اول
21986 روزانه دانشگاه صنعت نفت(آبادان) خوزستان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد آبادان
21987 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21988 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
21989 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 39 نفر نیمه اول
21990 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21991 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده فناوری های نوین در مهندسی مکانیک
21992 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده فناوریهای نو
21993 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 24 نفر نیمه اول
21994 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21995 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21996 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21997 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 48 نفر نیمه اول
21998 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21999 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22000 روزانه دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22001 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22002 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
22003 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای
22004 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22005 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 25 نفر نیمه اول
22006 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 28 نفر نیمه اول
22007 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
22008 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22009 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22010 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
22011 روزانه دانشگاه ملایر همدان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22012 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22013 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
22014 روزانه دانشگاه یزد یزد طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22015 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22024 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران فناوری ماهواره آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22025 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران فناوری ماهواره آموزشي پژوهشي مرد 5 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده فناوری های نوین
22026 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آیرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22027 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آیرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22028 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان آیرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22029 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران آیرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22030 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران جلوبرندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22031 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان جلوبرندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22032 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
22033 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای
22034 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مهندسی ماشینهای ریلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی راه آهن
26426 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26434 روزانه دانشگاه قم قم طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
26435 روزانه دانشگاه قم قم طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه  – فقط زن
26437 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
26446 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22035 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22036 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22037 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22038 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22039 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22040 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22041 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22042 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22043 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22044 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22045 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22046 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22047 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22048 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22049 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22050 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22051 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22052 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 29 نفر نیمه اول
22053 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22054 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده فناوری های نوین در مهندسی مکانیک
22055 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده فناوریهای نو
22056 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 24 نفر نیمه اول
22057 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
22058 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22059 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22060 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22061 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22062 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
22063 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای
22064 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22065 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 25 نفر نیمه اول
22066 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22067 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
22068 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22069 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22070 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22071 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22072 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22073 نوبت دوم دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22079 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران فناوری ماهواره آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22080 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران فناوری ماهواره آموزشي پژوهشي مرد 4 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده فناوری های نوین
22081 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران آیرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22082 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان آیرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22083 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران جلوبرندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22084 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان جلوبرندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22085 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
22086 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
22087 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مهندسی ماشینهای ریلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی راه آهن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
26427 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26438 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22113 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22114 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22088 مجازي دانشگاه گیلان - رشت گیلان طراحی کاربردی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
22090 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
22091 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22092 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22093 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22094 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
22095 پرديس خودگردان دانشگاه زنجان زنجان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22096 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22097 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22098 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22099 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22100 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 39 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22101 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22102 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22103 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (پردیس مهندسی و علوم در جزیره کیش) هرمزگان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول شرایط و شهریه در توضیحات انتهای دفترچه
22104 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22105 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 25 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22106 پرديس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22107 پرديس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22108 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22109 پرديس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22111 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران فناوری ماهواره آموزشي پژوهشي مرد 5 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22112 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران آیرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22115 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22116 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22117 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22118 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22119 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22120 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22121 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22122 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22123 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22124 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22125 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22126 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فنون خوارزمی قشم هرمزگان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22127 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
22128 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22129 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میثاق - رفسنجان کرمان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22130 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22131 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - تبدیل انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22016 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22017 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22018 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22019 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22020 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22021 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22022 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22023 روزانه پژوهشگاه مواد و انرژی - مشکین دشت کرج البرز مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22132 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22133 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
22134 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22135 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22136 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22137 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22138 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
22139 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
22140 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
22141 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
22142 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
22143 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
22144 روزانه دانشگاه تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 36 نفر نیمه اول
22145 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول مسلح می باشد. - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - فقط مرد
22146 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22147 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
22148 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
22149 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
22150 روزانه دانشگاه زنجان زنجان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22151 روزانه دانشگاه سمنان سمنان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22152 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22153 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22154 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
22155 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
22156 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
22157 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22158 روزانه دانشگاه شیراز فارس تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22159 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22160 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22161 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
22162 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22163 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده انرژی
22164 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22165 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 21 نفر نیمه اول
22166 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22167 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22168 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 27 نفر نیمه اول
22169 روزانه دانشگاه صنعتی شهدای هویزه - سوسنگرد خوزستان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22170 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22171 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22172 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
22173 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
22174 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22175 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 24 نفر نیمه اول
22176 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22177 روزانه دانشگاه قم قم تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
22178 روزانه دانشگاه قم قم تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
22179 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22180 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22181 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22182 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22183 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
22184 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22185 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22186 روزانه دانشگاه یزد یزد تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22187 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22188 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن 6 نفر نیمه اول فقط زن
22189 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22190 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22191 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22192 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22193 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22194 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
22195 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22196 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22197 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
22198 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22199 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22200 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
22201 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده فناوری های نوین
22202 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن 6 نفر نیمه اول فقط زن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22203 روزانه دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل مازندران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22204 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22205 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22206 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22207 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22208 روزانه دانشگاه صنعت نفت(آبادان) خوزستان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد آبادان
22209 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول ای توسط سه دانشکده برق، مکانیک و امور آموزشی این رشته گرایش بین رشته فیزیک انجام می شود زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22210 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22211 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22212 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22213 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
22214 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هسته ای کاربرد پرتوها آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
22215 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هسته ای گداخت هستهای آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
22216 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22217 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22218 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22219 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
22220 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
22221 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هسته ای گرایش چرخه سوخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22222 روزانه دانشگاه تهران تهران آموزش مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22223 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی احتراق آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
26433 روزانه دانشگاه قم قم مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي مرد 5 نفر نیمه اول فقط مرد زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
26479 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22074 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22075 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22076 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22077 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22078 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22224 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22225 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22226 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22227 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22228 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22229 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22230 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
22231 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22232 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22233 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22234 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22235 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22236 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22237 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
22238 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22239 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22240 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22241 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22242 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22243 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22244 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22245 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده انرژی
22246 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 21 نفر نیمه اول
22247 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22248 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22249 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22250 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای
22251 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
22252 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 24 نفر نیمه اول
22253 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22254 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22255 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22256 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22257 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22258 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22259 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22260 نوبت دوم دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22261 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول فقط زن
22262 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22263 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22264 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22265 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22266 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22267 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22268 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22269 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
22270 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22271 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده فناوری های نوین
22272 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول فقط زن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22273 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل مازندران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22274 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22275 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22276 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22277 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول امور آموزشی این رشته گرایش بین رشته ای توسط سه دانشکده برق، مکانیک و فیزیک انجام می شود زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22278 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22279 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22280 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22281 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هسته ای کاربرد پرتوها آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22282 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هسته ای گداخت هستهای آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
22283 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22284 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22285 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22286 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هسته ای گرایش چرخه سوخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
26480 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22321 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22322 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22089 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
22287 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران تبدیل انرژی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
22288 مجازي دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
22289 مجازي دانشگاه کاشان اصفهان تبدیل انرژی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
22290 مجازي دانشگاه گیلان - رشت گیلان تبدیل انرژی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
22291 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور - محل تحصیل دانشکده فناوری های نوین
22110 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22292 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22293 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
22294 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
22295 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22296 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22297 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22298 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22299 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22300 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22301 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22302 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22303 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22304 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (پردیس مهندسی و علوم در جزیره کیش) هرمزگان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول شرایط و شهریه در توضیحات انتهای دفترچه
22305 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22306 پرديس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22307 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22308 پرديس خودگردان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان شماره دو بندرعباس
22309 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22310 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22311 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22312 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22313 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22314 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22315 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هسته ای گداخت هستهای آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22316 پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22317 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22318 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22319 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هسته ای گرایش چرخه سوخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22323 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22324 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22325 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22326 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22327 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22328 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22329 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22330 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22331 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22332 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22333 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22334 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22335 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22336 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22337 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پیروزان - فردوس خراسان جنوبی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22338 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22339 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22340 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22341 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22342 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22343 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22344 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22345 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22346 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22347 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معراج - سلماس آذربایجان غربی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22348 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22349 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22350 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22351 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول با همکاری دانشگاه پیر و ماری کوری فرانسه - شرایط در انتهای دفترچه
22320 مشترک دانشگاه تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول مشترک با دانشگاه ایندیانا- پردو در کشور تحصیل پردیس دانشکده های فنی آمریکا - شرایط در انتهای دفترچه - محل
کد ضریب 4 - مهندسی پزشکی بیومکانیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22352 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بیومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22353 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22354 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22355 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
22356 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران بیومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22357 روزانه دانشگاه تهران تهران بیومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی
22358 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بیومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22359 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی پزشکی
22360 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران بیومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22361 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بیومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22362 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بیومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22363 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22364 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بیومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22365 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22366 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بیومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی
22367 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران بیومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22368 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بیومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22369 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی پزشکی
22370 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بیومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22371 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بیومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22372 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22373 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
22374 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بیومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22375 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22376 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بیومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
26459 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی بیومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - سیستم محرکه خودرو
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22377 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مواد مرکب آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
22378 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران دریا آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد. -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
22379 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شیراز) فارس دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
22380 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی قوای محرکه خودرو آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22381 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران قوای محرکه خودرو آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22382 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی قوای محرکه خودرو آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22383 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران قوای محرکه خودرو آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی مکانیک
22384 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران قوای محرکه خودرو آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول بورسیه شرکت مگاموتور- با تمرکز بر شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل الکترونیک، کنترل و مکاترونیک خودرو - دانشکده مهندسی مکانیک
22385 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران قوای محرکه خودرو آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی خودرو
26443 روزانه دانشگاه سمنان سمنان قوای محرکه خودرو آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26481 روزانه دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) - نوشهر مازندران دریا آموزشي پژوهشي مرد 6 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
22386 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مواد مرکب آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
22387 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شیراز) فارس دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
22388 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی قوای محرکه خودرو آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22389 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران قوای محرکه خودرو آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22390 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی قوای محرکه خودرو آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22391 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران قوای محرکه خودرو آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی خودرو
26444 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان قوای محرکه خودرو آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26482 نوبت دوم دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) - نوشهر مازندران دریا آموزشي پژوهشي مرد 6 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
22392 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران قوای محرکه خودرو آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
22393 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی قوای محرکه خودرو آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22394 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی قوای محرکه خودرو آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
22395 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران قوای محرکه خودرو آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 6 - طراحی سیستم های دینامیکی خودرو
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22396 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان طراحی و ساخت خودرو آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
22397 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران طراحی سیستمهای دینامیکی خودرو آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22398 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران طراحی سیستمهای دینامیکی خودرو آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی خودرو
22399 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان طراحی و ساخت خودرو آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای
22400 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران طراحی سیستمهای دینامیکی خودرو آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22401 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران طراحی سیستمهای دینامیکی خودرو آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی خودرو
22402 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران طراحی سیستمهای دینامیکی خودرو آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
22403 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران طراحی سیستمهای دینامیکی خودرو آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 7 - سازه بدنه خودرو
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22404 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سازه بدنه خودرو آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22405 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سازه بدنه خودرو آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی خودرو
22406 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سازه بدنه خودرو آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22407 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سازه بدنه خودرو آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی خودرو
22408 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سازه بدنه خودرو آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
22409 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سازه بدنه خودرو آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 8 - مکاترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22410 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22411 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22412 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22413 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22414 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
22415 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22416 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22417 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22418 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22419 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22420 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22421 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
22422 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی مکانیک
22423 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22424 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
22425 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22426 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22427 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22428 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22429 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22430 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22431 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22432 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22433 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22434 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
22435 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22436 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
22437 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22438 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22439 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22440 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (پردیس مهندسی و علوم در جزیره کیش) هرمزگان مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول شرایط و شهریه در توضیحات انتهای دفترچه
22441 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22442 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22443 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22444 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معراج - سلماس آذربایجان غربی مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22445 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22446 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول