دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان زنجان و در رشته 1267 - مجموعه مهندسی مکانیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - ساخت تولید
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21885 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21918 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21953 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - طراحی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21978 روزانه دانشگاه زنجان زنجان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
22048 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22095 پرديس خودگردان دانشگاه زنجان زنجان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22122 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22124 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - تبدیل انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22150 روزانه دانشگاه زنجان زنجان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22238 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول