دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان قم و در رشته 1267 - مجموعه مهندسی مکانیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - ساخت تولید
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21896 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21926 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
کد ضریب 2 - طراحی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21999 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
26434 روزانه دانشگاه قم قم طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
26435 روزانه دانشگاه قم قم طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه  – فقط زن
22060 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22116 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - تبدیل انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22171 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22177 روزانه دانشگاه قم قم تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
22178 روزانه دانشگاه قم قم تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
26433 روزانه دانشگاه قم قم مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي مرد 5 نفر نیمه اول فقط مرد زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22249 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه