دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان یزد و در رشته 1267 - مجموعه مهندسی مکانیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - ساخت تولید
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21905 روزانه دانشگاه یزد یزد ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21935 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - طراحی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22014 روزانه دانشگاه یزد یزد طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22072 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - تبدیل انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22022 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22186 روزانه دانشگاه یزد یزد تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22078 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22259 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22309 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22325 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول