دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان خراسان رضوی و در رشته 1267 - مجموعه مهندسی مکانیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - ساخت تولید
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21900 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21930 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - طراحی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21974 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22000 روزانه دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22006 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 28 نفر نیمه اول
22045 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22061 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22066 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22120 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - تبدیل انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22146 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22176 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22235 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22253 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22321 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22288 مجازي دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
22324 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22327 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22331 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - مهندسی پزشکی بیومکانیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22358 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بیومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22368 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بیومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول