دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته 1267 - مجموعه مهندسی مکانیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - ساخت تولید
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21873 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
21874 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21875 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21876 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21877 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21878 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21879 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21880 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
21881 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21882 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
21883 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21884 روزانه دانشگاه تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21885 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21886 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21887 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21888 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
21889 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21890 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21891 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده فناوریهای مهندسی مکانیک
21892 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21893 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21894 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
21895 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21896 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21897 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
21898 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
21899 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
21900 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21901 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21902 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
21903 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21904 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21905 روزانه دانشگاه یزد یزد ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21906 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مکانیک گرایش جوش آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21907 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی سیستمهای میکرو و نانو الکترومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21908 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی سیستمهای میکرو و نانو الکترومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
کد ضریب 2 - طراحی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21961 روزانه دانشگاه اراک مرکزی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21962 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21963 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21964 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
21965 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
21966 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21967 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 23 نفر نیمه اول
21968 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21969 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
21970 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
21971 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
21972 روزانه دانشگاه تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 37 نفر نیمه اول
21973 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد. -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
21974 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21975 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
21976 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 25 نفر نیمه اول
21977 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
21978 روزانه دانشگاه زنجان زنجان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
21979 روزانه دانشگاه سمنان سمنان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21980 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21981 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21982 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21983 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21984 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21985 روزانه دانشگاه شیراز فارس طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 30 نفر نیمه اول
21986 روزانه دانشگاه صنعت نفت(آبادان) خوزستان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد آبادان
21987 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21988 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
21989 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 39 نفر نیمه اول
21990 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21991 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده فناوری های نوین در مهندسی مکانیک
21992 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده فناوریهای نو
21993 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 24 نفر نیمه اول
21994 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21995 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21996 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21997 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 48 نفر نیمه اول
21998 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21999 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22000 روزانه دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22001 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22002 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
22003 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای
22004 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22005 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 25 نفر نیمه اول
22006 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 28 نفر نیمه اول
22007 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
22008 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22009 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22010 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
22011 روزانه دانشگاه ملایر همدان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22012 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22013 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
22014 روزانه دانشگاه یزد یزد طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22015 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22024 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران فناوری ماهواره آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22025 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران فناوری ماهواره آموزشي پژوهشي مرد 5 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده فناوری های نوین
22026 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آیرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22027 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آیرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22028 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان آیرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22029 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران آیرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22030 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران جلوبرندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22031 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان جلوبرندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22032 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
22033 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای
22034 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مهندسی ماشینهای ریلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی راه آهن
26426 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26434 روزانه دانشگاه قم قم طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
26435 روزانه دانشگاه قم قم طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه  – فقط زن
26437 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
26446 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - تبدیل انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22016 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22017 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22018 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22019 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22020 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22021 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22022 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22023 روزانه پژوهشگاه مواد و انرژی - مشکین دشت کرج البرز مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22132 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22133 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
22134 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22135 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22136 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22137 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22138 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
22139 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
22140 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
22141 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
22142 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
22143 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
22144 روزانه دانشگاه تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 36 نفر نیمه اول
22145 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول مسلح می باشد. - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - فقط مرد
22146 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22147 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
22148 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
22149 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
22150 روزانه دانشگاه زنجان زنجان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22151 روزانه دانشگاه سمنان سمنان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22152 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22153 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22154 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
22155 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
22156 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
22157 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22158 روزانه دانشگاه شیراز فارس تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22159 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22160 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22161 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
22162 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22163 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده انرژی
22164 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22165 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 21 نفر نیمه اول
22166 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22167 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22168 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 27 نفر نیمه اول
22169 روزانه دانشگاه صنعتی شهدای هویزه - سوسنگرد خوزستان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22170 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22171 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22172 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
22173 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
22174 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22175 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 24 نفر نیمه اول
22176 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22177 روزانه دانشگاه قم قم تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
22178 روزانه دانشگاه قم قم تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
22179 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22180 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22181 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22182 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22183 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
22184 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22185 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22186 روزانه دانشگاه یزد یزد تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22187 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22188 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن 6 نفر نیمه اول فقط زن
22189 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22190 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22191 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22192 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22193 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22194 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
22195 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22196 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22197 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
22198 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22199 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22200 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
22201 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده فناوری های نوین
22202 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن 6 نفر نیمه اول فقط زن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22203 روزانه دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل مازندران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22204 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22205 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22206 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22207 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22208 روزانه دانشگاه صنعت نفت(آبادان) خوزستان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد آبادان
22209 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول ای توسط سه دانشکده برق، مکانیک و امور آموزشی این رشته گرایش بین رشته فیزیک انجام می شود زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22210 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22211 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22212 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22213 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
22214 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هسته ای کاربرد پرتوها آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
22215 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هسته ای گداخت هستهای آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
22216 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22217 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22218 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22219 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
22220 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
22221 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هسته ای گرایش چرخه سوخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22222 روزانه دانشگاه تهران تهران آموزش مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22223 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی احتراق آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
26433 روزانه دانشگاه قم قم مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي مرد 5 نفر نیمه اول فقط مرد زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
26479 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
کد ضریب 4 - مهندسی پزشکی بیومکانیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22352 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بیومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22353 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22354 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22355 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
22356 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران بیومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22357 روزانه دانشگاه تهران تهران بیومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی
22358 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بیومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22359 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی پزشکی
22360 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران بیومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22361 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بیومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22362 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بیومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22363 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ورزش آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
کد ضریب 5 - سیستم محرکه خودرو
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22377 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مواد مرکب آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
22378 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران دریا آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد. -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
22379 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شیراز) فارس دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
22380 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی قوای محرکه خودرو آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22381 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران قوای محرکه خودرو آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22382 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی قوای محرکه خودرو آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22383 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران قوای محرکه خودرو آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی مکانیک
22384 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران قوای محرکه خودرو آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول بورسیه شرکت مگاموتور- با تمرکز بر شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل الکترونیک، کنترل و مکاترونیک خودرو - دانشکده مهندسی مکانیک
22385 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران قوای محرکه خودرو آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی خودرو
26443 روزانه دانشگاه سمنان سمنان قوای محرکه خودرو آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26481 روزانه دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) - نوشهر مازندران دریا آموزشي پژوهشي مرد 6 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
کد ضریب 6 - طراحی سیستم های دینامیکی خودرو
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22396 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان طراحی و ساخت خودرو آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
22397 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران طراحی سیستمهای دینامیکی خودرو آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22398 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران طراحی سیستمهای دینامیکی خودرو آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی خودرو
کد ضریب 7 - سازه بدنه خودرو
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22404 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سازه بدنه خودرو آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22405 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سازه بدنه خودرو آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی خودرو
کد ضریب 8 - مکاترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22410 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22411 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22412 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22413 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22414 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
22415 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22416 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22417 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22418 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22419 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22420 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22421 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
22422 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی مکانیک
22423 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22424 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
22425 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول