دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره غيرانتفاعي و در رشته 1267 - مجموعه مهندسی مکانیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - ساخت تولید
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21952 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21953 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21954 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21955 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21956 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21957 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار (واحد رفسنجان) کرمان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21958 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
21959 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21960 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - طراحی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22115 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22116 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22117 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22118 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22119 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22120 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22121 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22122 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22123 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22124 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22125 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22126 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فنون خوارزمی قشم هرمزگان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22127 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
22128 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22129 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میثاق - رفسنجان کرمان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22130 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22131 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - تبدیل انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22323 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22324 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22325 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22326 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22327 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22328 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22329 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22330 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22331 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22332 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22333 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22334 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22335 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22336 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22337 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پیروزان - فردوس خراسان جنوبی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22338 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22339 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22340 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22341 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22342 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22343 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22344 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22345 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22346 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22347 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معراج - سلماس آذربایجان غربی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22348 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22349 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22350 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22351 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول با همکاری دانشگاه پیر و ماری کوری فرانسه - شرایط در انتهای دفترچه
کد ضریب 4 - مهندسی پزشکی بیومکانیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26459 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی بیومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 8 - مکاترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22441 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22442 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22443 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22444 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معراج - سلماس آذربایجان غربی مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22445 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22446 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول