دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته مجموعه مهندسی مکانیک

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - ساخت تولید
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21484 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21485 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21486 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجف آباد اصفهان ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21487 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21488 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21489 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21490 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (واحد رفسنجان) کرمان ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21491 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
21492 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان ساخت و تولید آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - طراحی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21618 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21619 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21620 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21621 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21622 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21623 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21624 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21625 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجف آباد اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21626 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21627 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21628 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21629 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21630 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنون خوارزمی قشم هرمزگان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21631 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
21632 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21633 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میثاق - رفسنجان کرمان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21634 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - تبدیل انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21830 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21831 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21832 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21833 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21834 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21835 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21836 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21837 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21838 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21839 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21840 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21841 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21842 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیروزان - فردوس خراسان جنوبی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21843 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21844 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجف آباد اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21845 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21846 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21847 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21848 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21849 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21850 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21851 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21852 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معراج - سلماس آذربایجان غربی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21853 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21854 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول فرانسه – شرایط در انتهای دفترچه با همکاری دانشگاه پیر و ماری کوری
کد ضریب 8 - مکاترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21933 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21934 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21935 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21936 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21937 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معراج - سلماس آذربایجان غربی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21938 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول