دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه اراک و در رشته 1267 - مجموعه مهندسی مکانیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - ساخت تولید
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21873 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
21909 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - طراحی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21961 روزانه دانشگاه اراک مرکزی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22035 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - تبدیل انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22132 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22224 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
کد ضریب 8 - مکاترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22410 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22426 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مکاترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول