دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه بوعلی سینا - همدان و در رشته 1267 - مجموعه مهندسی مکانیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - ساخت تولید
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21875 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21911 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - طراحی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21964 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
22038 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - تبدیل انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22135 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22227 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول