دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 1 - ساخت تولید

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - ساخت تولید
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21873 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
21874 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21875 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21876 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21877 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21878 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21879 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21880 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
21881 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21882 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
21883 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21884 روزانه دانشگاه تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21885 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21886 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21887 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21888 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
21889 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21890 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21891 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده فناوریهای مهندسی مکانیک
21892 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21893 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21894 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
21895 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21896 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21897 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
21898 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
21899 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
21900 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21901 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21902 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
21903 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21904 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21905 روزانه دانشگاه یزد یزد ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21906 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مکانیک گرایش جوش آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21907 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی سیستمهای میکرو و نانو الکترومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21908 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی سیستمهای میکرو و نانو الکترومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
21909 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21910 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21911 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21912 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21913 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21914 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21915 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21916 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21917 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21918 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21919 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21920 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21921 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21922 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده فناوریهای مهندسی مکانیک
21923 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21924 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21925 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21926 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21927 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
21928 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21929 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
21930 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21931 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21932 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21933 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21934 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21935 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21936 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مکانیک گرایش جوش آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21937 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی سیستمهای میکرو و نانو الکترومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21938 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی سیستمهای میکرو و نانو الکترومکانیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
21951 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21939 مجازي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ساخت و تولید آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
21940 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران ساخت و تولید آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
21941 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21942 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
21943 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21944 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21945 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21946 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21947 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21948 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21949 پرديس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21950 پرديس خودگردان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان شماره دو بندرعباس
21952 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21953 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21954 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21955 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21956 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21957 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار (واحد رفسنجان) کرمان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21958 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
21959 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21960 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین ساخت و تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول