دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 2 - طراحی کاربردی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 2 - طراحی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21961 روزانه دانشگاه اراک مرکزی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21962 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21963 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21964 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
21965 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
21966 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21967 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 23 نفر نیمه اول
21968 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21969 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
21970 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
21971 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
21972 روزانه دانشگاه تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 37 نفر نیمه اول
21973 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد. -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
21974 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21975 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
21976 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 25 نفر نیمه اول
21977 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
21978 روزانه دانشگاه زنجان زنجان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
21979 روزانه دانشگاه سمنان سمنان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21980 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21981 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21982 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21983 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21984 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21985 روزانه دانشگاه شیراز فارس طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 30 نفر نیمه اول
21986 روزانه دانشگاه صنعت نفت(آبادان) خوزستان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد آبادان
21987 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21988 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
21989 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 39 نفر نیمه اول
21990 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21991 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده فناوری های نوین در مهندسی مکانیک
21992 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده فناوریهای نو
21993 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 24 نفر نیمه اول
21994 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21995 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21996 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21997 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 48 نفر نیمه اول
21998 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21999 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22000 روزانه دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22001 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22002 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
22003 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای
22004 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22005 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 25 نفر نیمه اول
22006 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 28 نفر نیمه اول
22007 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
22008 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22009 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22010 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
22011 روزانه دانشگاه ملایر همدان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22012 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22013 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
22014 روزانه دانشگاه یزد یزد طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22015 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22024 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران فناوری ماهواره آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22025 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران فناوری ماهواره آموزشي پژوهشي مرد 5 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده فناوری های نوین
22026 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آیرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22027 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آیرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22028 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان آیرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22029 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران آیرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22030 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران جلوبرندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22031 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان جلوبرندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22032 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
22033 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای
22034 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مهندسی ماشینهای ریلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی راه آهن
26426 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26434 روزانه دانشگاه قم قم طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
26435 روزانه دانشگاه قم قم طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه  – فقط زن
26437 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
26446 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22035 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22036 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22037 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22038 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22039 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22040 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22041 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22042 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22043 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22044 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22045 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22046 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22047 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22048 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22049 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22050 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22051 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22052 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 29 نفر نیمه اول
22053 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22054 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده فناوری های نوین در مهندسی مکانیک
22055 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده فناوریهای نو
22056 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 24 نفر نیمه اول
22057 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
22058 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22059 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22060 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22061 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22062 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
22063 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای
22064 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22065 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 25 نفر نیمه اول
22066 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22067 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
22068 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22069 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22070 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22071 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22072 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22073 نوبت دوم دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22079 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران فناوری ماهواره آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22080 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران فناوری ماهواره آموزشي پژوهشي مرد 4 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده فناوری های نوین
22081 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران آیرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22082 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان آیرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22083 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران جلوبرندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22084 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان جلوبرندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22085 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
22086 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
22087 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مهندسی ماشینهای ریلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی راه آهن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
26427 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26438 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22113 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22114 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22088 مجازي دانشگاه گیلان - رشت گیلان طراحی کاربردی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
22090 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
22091 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22092 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22093 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22094 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
22095 پرديس خودگردان دانشگاه زنجان زنجان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22096 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22097 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22098 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22099 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22100 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 39 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22101 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22102 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22103 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (پردیس مهندسی و علوم در جزیره کیش) هرمزگان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول شرایط و شهریه در توضیحات انتهای دفترچه
22104 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22105 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 25 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22106 پرديس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22107 پرديس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22108 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22109 پرديس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22111 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران فناوری ماهواره آموزشي پژوهشي مرد 5 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22112 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران آیرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22115 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22116 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22117 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22118 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22119 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22120 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22121 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22122 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22123 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22124 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22125 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22126 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فنون خوارزمی قشم هرمزگان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22127 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
22128 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22129 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میثاق - رفسنجان کرمان طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22130 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22131 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین طراحی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول