دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 3 - تبدیل انرژی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 3 - تبدیل انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22016 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22017 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22018 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22019 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22020 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22021 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22022 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22023 روزانه پژوهشگاه مواد و انرژی - مشکین دشت کرج البرز مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22132 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22133 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
22134 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22135 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22136 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22137 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22138 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
22139 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
22140 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
22141 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
22142 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
22143 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
22144 روزانه دانشگاه تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 36 نفر نیمه اول
22145 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول مسلح می باشد. - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - فقط مرد
22146 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22147 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
22148 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
22149 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
22150 روزانه دانشگاه زنجان زنجان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22151 روزانه دانشگاه سمنان سمنان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22152 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22153 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22154 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
22155 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
22156 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
22157 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22158 روزانه دانشگاه شیراز فارس تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22159 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22160 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22161 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
22162 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22163 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده انرژی
22164 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22165 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 21 نفر نیمه اول
22166 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22167 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22168 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 27 نفر نیمه اول
22169 روزانه دانشگاه صنعتی شهدای هویزه - سوسنگرد خوزستان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22170 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22171 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22172 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
22173 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
22174 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22175 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 24 نفر نیمه اول
22176 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22177 روزانه دانشگاه قم قم تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
22178 روزانه دانشگاه قم قم تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
22179 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22180 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22181 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22182 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22183 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
22184 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22185 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22186 روزانه دانشگاه یزد یزد تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22187 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22188 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن 6 نفر نیمه اول فقط زن
22189 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22190 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22191 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22192 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22193 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22194 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
22195 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22196 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22197 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
22198 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22199 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22200 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
22201 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده فناوری های نوین
22202 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن 6 نفر نیمه اول فقط زن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22203 روزانه دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل مازندران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22204 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22205 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22206 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22207 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22208 روزانه دانشگاه صنعت نفت(آبادان) خوزستان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد آبادان
22209 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول ای توسط سه دانشکده برق، مکانیک و امور آموزشی این رشته گرایش بین رشته فیزیک انجام می شود زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22210 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22211 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22212 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22213 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
22214 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هسته ای کاربرد پرتوها آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
22215 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هسته ای گداخت هستهای آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
22216 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22217 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22218 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22219 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
22220 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
22221 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هسته ای گرایش چرخه سوخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22222 روزانه دانشگاه تهران تهران آموزش مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22223 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی احتراق آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
26433 روزانه دانشگاه قم قم مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي مرد 5 نفر نیمه اول فقط مرد زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
26479 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22074 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22075 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22076 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22077 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22078 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22224 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22225 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22226 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22227 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22228 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22229 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22230 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
22231 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22232 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22233 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22234 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22235 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22236 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22237 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
22238 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22239 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22240 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22241 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22242 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22243 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22244 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22245 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده انرژی
22246 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 21 نفر نیمه اول
22247 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22248 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22249 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22250 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای
22251 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
22252 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 24 نفر نیمه اول
22253 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22254 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22255 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22256 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22257 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22258 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22259 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22260 نوبت دوم دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22261 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول فقط زن
22262 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22263 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22264 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22265 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22266 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22267 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22268 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22269 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
22270 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22271 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده فناوری های نوین
22272 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول فقط زن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22273 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل مازندران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22274 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22275 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22276 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22277 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول امور آموزشی این رشته گرایش بین رشته ای توسط سه دانشکده برق، مکانیک و فیزیک انجام می شود زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22278 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22279 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22280 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22281 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هسته ای کاربرد پرتوها آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22282 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هسته ای گداخت هستهای آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
22283 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22284 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22285 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22286 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هسته ای گرایش چرخه سوخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
26480 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22321 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22322 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22089 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
22287 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران تبدیل انرژی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
22288 مجازي دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
22289 مجازي دانشگاه کاشان اصفهان تبدیل انرژی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
22290 مجازي دانشگاه گیلان - رشت گیلان تبدیل انرژی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
22291 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور - محل تحصیل دانشکده فناوری های نوین
22110 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22292 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22293 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
22294 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
22295 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22296 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22297 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22298 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22299 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22300 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22301 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22302 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22303 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22304 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (پردیس مهندسی و علوم در جزیره کیش) هرمزگان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول شرایط و شهریه در توضیحات انتهای دفترچه
22305 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22306 پرديس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22307 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22308 پرديس خودگردان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان شماره دو بندرعباس
22309 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22310 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22311 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22312 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22313 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22314 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22315 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هسته ای گداخت هستهای آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22316 پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22317 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22318 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22319 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هسته ای گرایش چرخه سوخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22323 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22324 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22325 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22326 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22327 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22328 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22329 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22330 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22331 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22332 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22333 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22334 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22335 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22336 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22337 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پیروزان - فردوس خراسان جنوبی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22338 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22339 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22340 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22341 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22342 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22343 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22344 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22345 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22346 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22347 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معراج - سلماس آذربایجان غربی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22348 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22349 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22350 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22351 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول با همکاری دانشگاه پیر و ماری کوری فرانسه - شرایط در انتهای دفترچه
22320 مشترک دانشگاه تهران تهران تبدیل انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول مشترک با دانشگاه ایندیانا- پردو در کشور تحصیل پردیس دانشکده های فنی آمریکا - شرایط در انتهای دفترچه - محل