دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان تهران و در رشته مهندسی معدن

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1268 - مهندسی معدن (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22450 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22451 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
22452 روزانه دانشگاه تهران تهران فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22455 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22465 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22467 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22474 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
( 1268 - مهندسی معدن (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22479 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22480 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
22481 روزانه دانشگاه تهران تهران مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22486 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22491 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تونل و فضاهای زیرزمینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22492 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تونل و فضاهای زیرزمینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
22493 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تونل و فضاهای زیرزمینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22496 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ژئومکانیک نفت آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22499 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22502 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22507 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تونل و فضاهای زیرزمینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22509 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ژئومکانیک نفت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
( 1268 - مهندسی معدن (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22515 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22516 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
22517 روزانه دانشگاه تهران تهران استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22521 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22528 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد و مدیریت معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22529 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد و مدیریت معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
22530 روزانه دانشگاه تهران تهران آموزش مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22533 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22535 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22543 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22547 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد و مدیریت معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
( 1268 - مهندسی معدن (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22551 روزانه دانشگاه تهران تهران اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22556 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22565 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22568 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
( 1268 - مهندسی معدن (کد ضریب 5
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22577 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران معدن و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22578 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران معدن و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
22579 روزانه دانشگاه تهران تهران معدن و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22580 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران معدن و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22581 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران معدن و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه