دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه صنعتی شاهرود و در رشته مهندسی معدن

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1268 - مهندسی معدن (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22457 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
22469 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
( 1268 - مهندسی معدن (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22488 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22494 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تونل و فضاهای زیرزمینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22497 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ژئومکانیک نفت آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22504 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22508 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تونل و فضاهای زیرزمینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22510 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ژئومکانیک نفت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
( 1268 - مهندسی معدن (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22523 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22537 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22545 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
( 1268 - مهندسی معدن (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22559 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22571 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
( 1268 - مهندسی معدن (کد ضریب 5
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26430 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان معدن و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
26431 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان معدن و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول