دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه یزد و در رشته مهندسی معدن

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1268 - مهندسی معدن (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22461 روزانه دانشگاه یزد یزد فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
22472 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد فرآوری مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
( 1268 - مهندسی معدن (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22489 روزانه دانشگاه یزد یزد مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22505 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مکانیک سنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
( 1268 - مهندسی معدن (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22526 روزانه دانشگاه یزد یزد استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22540 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
( 1268 - مهندسی معدن (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22562 روزانه دانشگاه یزد یزد اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22573 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول