دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 5 - معدن و محیط زیست

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1268 - مهندسی معدن (کد ضریب 5
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22577 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران معدن و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22578 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران معدن و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
22579 روزانه دانشگاه تهران تهران معدن و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26430 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان معدن و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
26445 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی معدن و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22580 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران معدن و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26431 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان معدن و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22581 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران معدن و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه