دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته 1272 - مجموعه مهندسی مواد و متالورژی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - شناسایی و مهندسی پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22582 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22583 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
22584 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22585 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22586 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
22587 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22588 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
22589 روزانه دانشگاه تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 27 نفر نیمه اول
22590 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22591 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
22592 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22593 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22594 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
22595 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
22596 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
22597 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22598 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
22599 روزانه دانشگاه شیراز فارس شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22600 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
22601 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22602 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22603 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22604 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
22605 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22606 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
22607 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
22608 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22609 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22610 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 21 نفر نیمه اول
22611 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول با همکاری پژوهشگاه مواد و انرژی
22612 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22613 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
22614 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
22615 روزانه دانشگاه یزد یزد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
22616 روزانه پژوهشگاه مواد و انرژی - مشکین دشت کرج البرز شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22617 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22618 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شکل دادن فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22619 روزانه دانشگاه تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22620 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شکل دادن فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
22621 روزانه دانشگاه شیراز فارس شکل دادن فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22622 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22623 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22624 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان شکل دادن فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای
22625 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
22626 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شکل دادن فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22627 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ریخته گری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22628 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریخته گری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22629 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ریخته گری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22630 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران ریخته گری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22631 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد ریخته گری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22632 روزانه دانشگاه تهران تهران آموزش مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
26466 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
22633 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
22634 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22635 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22636 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22637 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22638 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
22639 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22640 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22641 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22642 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22643 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22644 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
22645 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22646 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22647 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
22648 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22649 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
22650 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
22651 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22652 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
22653 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
22654 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22655 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22656 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22657 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22658 نوبت دوم دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22659 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شکل دادن فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22660 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22661 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شکل دادن فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22662 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22663 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22664 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان شکل دادن فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
22665 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22666 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شکل دادن فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22667 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ریخته گری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22668 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریخته گری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22669 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ریخته گری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22670 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران ریخته گری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22671 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد ریخته گری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22680 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22672 مجازي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزش محور زن و مرد 30 نفر نیمه اول آموزش محور
22673 مجازي دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
22674 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
22675 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22676 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22677 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22678 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22679 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان شکل دادن فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22681 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22682 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22683 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22684 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان شکل دادن فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - جوشکاری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22685 روزانه دانشگاه اراک مرکزی جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22686 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22687 روزانه دانشگاه تهران تهران جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22688 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
22689 روزانه دانشگاه شیراز فارس جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22690 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22691 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22692 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22693 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22694 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مواد مرکب آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22695 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مواد مرکب آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22696 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مواد مرکب آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
22697 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22698 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22699 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22700 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22701 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22702 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22703 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مواد مرکب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22704 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مواد مرکب آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22705 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مواد مرکب آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
22706 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22707 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - استخراج و خوردگی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22708 روزانه دانشگاه تهران تهران استخراج فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22709 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان استخراج فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22710 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران استخراج فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22711 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی استخراج فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22712 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران استخراج فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22713 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان استخراج فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22714 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران استخراج فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
22715 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22716 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22717 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
22718 روزانه دانشگاه تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22719 روزانه دانشگاه سمنان سمنان خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22720 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22721 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22722 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22723 روزانه دانشگاه شیراز فارس خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22724 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22725 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس بندرعباس) هرمزگان خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22726 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22727 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
22728 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22729 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22730 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
22731 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22732 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران استخراج فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22733 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان استخراج فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22734 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران استخراج فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22735 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی استخراج فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22736 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران استخراج فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22737 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان استخراج فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22738 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران استخراج فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22739 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22740 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22741 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22742 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22743 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس بندرعباس) هرمزگان خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22744 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22745 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22746 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22747 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
22748 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22749 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (پردیس مهندسی و علوم در جزیره کیش) هرمزگان خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول شرایط و شهریه در توضیحات انتهای دفترچه
22750 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22751 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول با همکاری دانشگاه پیر و ماری کوری فرانسه - شرایط در انتهای دفترچه
کد ضریب 4 - سرامیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22752 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22753 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22754 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22755 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22756 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
22757 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22758 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22759 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22760 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22761 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
22762 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول با همکاری پژوهشگاه مواد و انرژی
22763 روزانه دانشگاه ملایر همدان سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
22764 روزانه دانشگاه یزد یزد سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22765 روزانه پژوهشگاه مواد و انرژی - مشکین دشت کرج البرز سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26442 روزانه دانشگاه شیراز فارس الکتروسرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22766 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22767 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22768 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22769 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22770 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22771 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22772 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22773 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22774 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22775 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22776 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
کد ضریب 5 - مهندسی پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22777 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22778 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای
22779 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه - محل تحصیل دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای
22780 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22781 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22782 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22783 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی پزشکی
22784 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشگاه فناوری های نو
22785 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22786 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22787 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول با همکاری پژوهشگاه مواد و انرژی
22788 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی بافت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22789 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی بافت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی پزشکی
22790 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی بافت آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشگاه فناوری های نو
22791 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22792 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22793 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22794 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22795 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی پزشکی
22796 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22797 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22798 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی بافت آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22799 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی بافت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی پزشکی
22800 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول دانشکده علوم و فنّاوری های بین رشته ای مجری برگزاری می باشد. - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22801 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22802 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول