دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان فارس و در رشته 1272 - مجموعه مهندسی مواد و متالورژی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - شناسایی و مهندسی پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22599 روزانه دانشگاه شیراز فارس شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22605 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22621 روزانه دانشگاه شیراز فارس شکل دادن فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - جوشکاری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22689 روزانه دانشگاه شیراز فارس جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - استخراج و خوردگی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22723 روزانه دانشگاه شیراز فارس خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22729 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - سرامیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22760 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
26442 روزانه دانشگاه شیراز فارس الکتروسرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.