دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته 1272 - مجموعه مهندسی مواد و متالورژی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - شناسایی و مهندسی پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22582 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22583 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
22584 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22585 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22586 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
22587 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22588 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
22589 روزانه دانشگاه تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 27 نفر نیمه اول
22590 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22591 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
22592 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22593 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22594 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
22595 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
22596 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
22597 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22598 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
22599 روزانه دانشگاه شیراز فارس شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22600 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
22601 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22602 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22603 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22604 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
22605 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22606 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
22607 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
22608 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22609 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22610 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 21 نفر نیمه اول
22611 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول با همکاری پژوهشگاه مواد و انرژی
22612 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22613 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
22614 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
22615 روزانه دانشگاه یزد یزد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
22616 روزانه پژوهشگاه مواد و انرژی - مشکین دشت کرج البرز شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22617 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22618 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شکل دادن فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22619 روزانه دانشگاه تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22620 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شکل دادن فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
22621 روزانه دانشگاه شیراز فارس شکل دادن فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22622 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22623 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22624 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان شکل دادن فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای
22625 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
22626 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شکل دادن فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22627 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ریخته گری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22628 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریخته گری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22629 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ریخته گری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22630 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران ریخته گری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22631 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد ریخته گری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22632 روزانه دانشگاه تهران تهران آموزش مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
26466 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
کد ضریب 2 - جوشکاری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22685 روزانه دانشگاه اراک مرکزی جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22686 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22687 روزانه دانشگاه تهران تهران جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22688 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
22689 روزانه دانشگاه شیراز فارس جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22690 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22691 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22692 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22693 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22694 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مواد مرکب آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22695 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مواد مرکب آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22696 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مواد مرکب آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
کد ضریب 3 - استخراج و خوردگی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22708 روزانه دانشگاه تهران تهران استخراج فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22709 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان استخراج فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22710 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران استخراج فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22711 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی استخراج فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22712 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران استخراج فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22713 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان استخراج فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22714 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران استخراج فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
22715 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22716 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22717 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
22718 روزانه دانشگاه تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22719 روزانه دانشگاه سمنان سمنان خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22720 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22721 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22722 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22723 روزانه دانشگاه شیراز فارس خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22724 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22725 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس بندرعباس) هرمزگان خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22726 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22727 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
22728 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22729 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22730 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
22731 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - سرامیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22752 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22753 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22754 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22755 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22756 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
22757 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22758 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22759 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22760 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22761 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
22762 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول با همکاری پژوهشگاه مواد و انرژی
22763 روزانه دانشگاه ملایر همدان سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
22764 روزانه دانشگاه یزد یزد سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22765 روزانه پژوهشگاه مواد و انرژی - مشکین دشت کرج البرز سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26442 روزانه دانشگاه شیراز فارس الکتروسرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
کد ضریب 5 - مهندسی پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22777 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22778 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای
22779 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه - محل تحصیل دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای
22780 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22781 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22782 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22783 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی پزشکی
22784 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشگاه فناوری های نو
22785 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22786 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22787 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول با همکاری پژوهشگاه مواد و انرژی
22788 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی بافت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22789 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی بافت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی پزشکی
22790 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی بافت آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشگاه فناوری های نو