دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته 1272 - مجموعه مهندسی مواد و متالورژی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - شناسایی و مهندسی پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22633 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
22634 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22635 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22636 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22637 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22638 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
22639 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22640 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22641 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22642 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22643 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22644 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
22645 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22646 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22647 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
22648 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22649 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
22650 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
22651 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22652 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
22653 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
22654 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22655 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22656 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22657 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22658 نوبت دوم دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22659 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شکل دادن فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22660 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22661 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شکل دادن فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22662 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22663 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22664 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان شکل دادن فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
22665 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22666 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شکل دادن فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22667 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ریخته گری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22668 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریخته گری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22669 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ریخته گری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22670 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران ریخته گری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22671 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد ریخته گری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
کد ضریب 2 - جوشکاری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22697 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22698 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22699 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22700 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22701 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22702 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22703 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مواد مرکب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22704 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مواد مرکب آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22705 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مواد مرکب آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
کد ضریب 3 - استخراج و خوردگی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22732 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران استخراج فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22733 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان استخراج فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22734 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران استخراج فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22735 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی استخراج فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22736 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران استخراج فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22737 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان استخراج فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22738 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران استخراج فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22739 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22740 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22741 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22742 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22743 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس بندرعباس) هرمزگان خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22744 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22745 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22746 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22747 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
22748 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - سرامیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22766 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22767 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22768 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22769 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22770 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22771 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22772 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22773 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22774 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - مهندسی پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22791 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22792 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22793 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22794 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22795 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی پزشکی
22796 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22797 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22798 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی بافت آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22799 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی بافت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی پزشکی