دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه سمنان و در رشته 1272 - مجموعه مهندسی مواد و متالورژی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - شناسایی و مهندسی پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22593 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22620 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شکل دادن فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
22627 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ریخته گری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22641 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22661 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شکل دادن فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22667 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ریخته گری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22676 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22679 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان شکل دادن فلزات آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - استخراج و خوردگی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22719 روزانه دانشگاه سمنان سمنان خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22741 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان خوردگی و حفاظت مواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - مهندسی پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22781 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22793 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بیومواد آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول