دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 2 - جوشکاری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 2 - جوشکاری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22685 روزانه دانشگاه اراک مرکزی جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22686 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22687 روزانه دانشگاه تهران تهران جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22688 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
22689 روزانه دانشگاه شیراز فارس جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22690 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22691 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22692 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22693 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22694 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مواد مرکب آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22695 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مواد مرکب آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22696 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مواد مرکب آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
22697 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22698 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22699 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22700 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22701 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22702 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22703 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مواد مرکب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22704 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مواد مرکب آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22705 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مواد مرکب آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
22706 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22707 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان جوشکاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول