دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 4 - سرامیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 4 - سرامیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22752 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22753 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22754 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22755 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22756 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
22757 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22758 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22759 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22760 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22761 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
22762 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول با همکاری پژوهشگاه مواد و انرژی
22763 روزانه دانشگاه ملایر همدان سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
22764 روزانه دانشگاه یزد یزد سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22765 روزانه پژوهشگاه مواد و انرژی - مشکین دشت کرج البرز سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26442 روزانه دانشگاه شیراز فارس الکتروسرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22766 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22767 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22768 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22769 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22770 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22771 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22772 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22773 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22774 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22775 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22776 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز