دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان تهران و در رشته 1276 - مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - تجارت الکترونیک و IT
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22836 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22837 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22846 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22847 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستمهای تکنولوژی اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22848 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سامانه های شبکهای آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22849 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران سامانه های شبکهای آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22850 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران سیستمهای چند رسانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22852 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستمهای چند رسانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22853 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22855 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران قرآن کاوی رایانشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22856 روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران مهندسی فناوری اطلاعات و امنیت آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه دوم شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
22857 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران علوم و فناوری شبکه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22860 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22861 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22863 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22864 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران سامانه های شبکهای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22865 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران سیستمهای چند رسانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22866 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستمهای چند رسانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22867 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22868 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران قرآن کاوی رایانشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22869 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران علوم و فناوری شبکه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22871 مجازي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
22874 مجازي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22922 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
22923 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
22924 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
22925 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی رایانه ای جهان نما- تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
22926 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
22928 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22878 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستمهای چند رسانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22879 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22880 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران قرآن کاوی رایانشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22886 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22903 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول