دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 1 - تجارت الکترونیک و IT

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - تجارت الکترونیک و IT
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22834 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22836 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22837 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22838 روزانه دانشگاه قم قم تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
22839 روزانه دانشگاه قم قم تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
22840 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22841 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22842 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
22843 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22844 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22845 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
22846 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22847 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستمهای تکنولوژی اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22848 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سامانه های شبکهای آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22849 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران سامانه های شبکهای آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22850 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران سیستمهای چند رسانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22851 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه سیستمهای چند رسانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22852 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستمهای چند رسانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22853 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22854 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس معماری سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22855 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران قرآن کاوی رایانشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22856 روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران مهندسی فناوری اطلاعات و امنیت آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه دوم شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
22857 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران علوم و فناوری شبکه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
26463 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22858 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22860 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22861 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22862 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22863 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22864 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران سامانه های شبکهای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22865 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران سیستمهای چند رسانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22866 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستمهای چند رسانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22867 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22868 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران قرآن کاوی رایانشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22869 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران علوم و فناوری شبکه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
26464 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22881 پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر مهندسی فناوری اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22882 پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر سیستمهای تکنولوژی اطلاعات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22883 پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر معماری سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22870 مجازي دانشگاه شیراز فارس تجارت الکترونیکی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
22871 مجازي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
22872 مجازي دانشگاه گیلان - رشت گیلان تجارت الکترونیکی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
22873 مجازي دانشگاه شیراز فارس مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
22874 مجازي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22921 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی برخط - اهواز خوزستان تجارت الکترونیکی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
22922 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
22923 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
22924 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
22925 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی رایانه ای جهان نما- تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
22926 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
22928 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22875 پرديس خودگردان دانشگاه قم قم تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22876 پرديس خودگردان دانشگاه قم قم تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن -
22877 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22878 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستمهای چند رسانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22879 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22880 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران قرآن کاوی رایانشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22884 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22885 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22886 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22887 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22888 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22889 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22890 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22891 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22892 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22893 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22894 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22895 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22896 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22897 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22898 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22899 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22900 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22901 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22902 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22903 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22904 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22905 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22906 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22907 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22908 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22909 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22910 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تعالی - قم قم مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22911 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22912 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش - ایلام ایلام مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22913 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22914 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22915 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22916 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22917 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22918 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22919 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22920 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران مدیریت سیستمهای اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.