دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته 1277 - مهندسی کامپیوتر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - معماری سیستم های کامپیوتری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22929 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22930 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22931 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22932 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22933 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22934 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
22935 روزانه دانشگاه تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
22936 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22937 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
22938 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
22939 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22940 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22941 روزانه دانشگاه شیراز فارس معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22942 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22943 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس گرمسار) سمنان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22944 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22945 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22946 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 24 نفر نیمه اول
22947 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22948 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22949 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22950 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
22951 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22952 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22953 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22954 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22955 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22956 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22957 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
22958 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22959 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22960 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22961 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس گرمسار) سمنان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22962 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22963 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22964 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22965 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22966 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22967 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22968 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22969 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
22970 مجازي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
22971 مجازي دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی معماری سیستم های کامپیوتری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
22985 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی معماری سیستم های کامپیوتری آموزش محور مرد 30 نفر نیمه اول آموزش محور - فقط مرد
22986 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی معماری سیستم های کامپیوتری آموزش محور زن 30 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور - فقط زن
22972 پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22973 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
22974 پرديس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22975 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22976 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22977 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22978 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22979 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22980 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22981 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22982 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22983 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22984 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - هوش مصنوعی و رباتیکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22987 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22988 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن 13 نفر نیمه اول فقط زن
22989 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22990 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
22991 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
22992 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
22993 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22994 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
22995 روزانه دانشگاه تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22996 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول مسلح می باشد. - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - فقط مرد
22997 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
22998 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22999 روزانه دانشگاه سمنان سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23000 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
23001 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
23002 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
23003 روزانه دانشگاه شیراز فارس هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
23004 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23005 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23006 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
23007 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
23008 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 25 نفر نیمه اول
23009 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
23010 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 22 نفر نیمه اول
23011 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
23012 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23013 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
23014 روزانه دانشگاه یزد یزد هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23015 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بیوانفورماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
23016 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران قرآن کاوی رایانشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23017 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23018 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول فقط زن
23019 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23020 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23021 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
23022 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23023 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
23024 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23025 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23026 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23027 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23028 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23029 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23030 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
23031 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23032 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23033 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
23034 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23035 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23036 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران قرآن کاوی رایانشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23052 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23037 مجازي دانشگاه سمنان سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23038 مجازي دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23039 مجازي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
23040 مجازي دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23041 مجازي دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - آموزش محور - محل تحصیل تهران مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
23042 مجازي دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23082 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور مرد 30 نفر نیمه اول آموزش محور - فقط مرد
23083 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور زن 30 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور - فقط زن
23043 پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23044 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
23045 پرديس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23046 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23047 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23048 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23049 پرديس خودگردان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان شماره دو بندرعباس
23050 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران قرآن کاوی رایانشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23053 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23054 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23055 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23056 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23057 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
23058 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23059 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23060 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23061 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23062 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23063 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23064 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23065 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23066 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23067 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23068 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23069 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23070 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23071 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23072 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23073 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23074 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23075 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23076 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23077 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معراج - سلماس آذربایجان غربی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23078 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23079 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23080 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم بیوانفورماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23081 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین بیوانفورماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23051 مشترک دانشگاه اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول مشترک با دانشگاه کیم یانگ کره جنوبی - شرایط در انتهای دفترچه
کد ضریب 3 - نرم افزار، شبکه و امنیت، الگوریتم ها و محاسبات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23084 روزانه دانشگاه اراک مرکزی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23085 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
23086 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
23087 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه دوم فقط زن
23088 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
23089 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23090 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23091 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
23092 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
23093 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23094 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
23095 روزانه دانشگاه تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 21 نفر نیمه اول
23096 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول می باشد. -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح
23097 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23098 روزانه دانشگاه زنجان زنجان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
23099 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
23100 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
23101 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23102 روزانه دانشگاه شیراز فارس نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
23103 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
23104 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23105 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23106 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23107 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23108 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
23109 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
23110 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23111 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 22 نفر نیمه اول
23112 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران (محل تحصیل واحد شهرستان نور) مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي مرد 8 نفر نیمه اول فقط مرد
23113 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
23114 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23115 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
23116 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
23117 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
23118 روزانه دانشگاه یزد یزد نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
23119 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
23120 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23121 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23122 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد. -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23123 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
23124 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23125 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23126 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23127 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
23128 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23129 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23130 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23131 روزانه دانشگاه یزد یزد شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23132 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23133 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23134 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23135 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
23136 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران رایانش امن آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول می باشد. -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح
23137 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
23138 روزانه دانشگاه شیراز فارس رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23139 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23140 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
23141 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
23142 روزانه دانشگاه ایلام ایلام الگوریتم ها و محاسبات آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
23143 روزانه دانشگاه تهران تهران الگوریتم ها و محاسبات آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23144 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران الگوریتم ها و محاسبات آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23145 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان الگوریتم ها و محاسبات آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
23146 روزانه دانشگاه تهران تهران آموزش مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
26424 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
23147 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
23148 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23149 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23150 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن 6 نفر نیمه دوم فقط زن
23151 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23152 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23153 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23154 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23155 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23156 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23157 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23158 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23159 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23160 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23161 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23162 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شیراز فارس نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23163 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
23164 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23165 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران (محل تحصیل واحد شهرستان نور) مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي مرد 8 نفر نیمه اول فقط مرد
23166 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23167 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23168 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23169 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23170 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23171 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23172 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23173 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23174 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23175 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23176 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23177 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23178 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23179 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شیراز فارس شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23180 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23181 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23182 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23183 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23184 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23185 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
23186 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23187 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
23188 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام الگوریتم ها و محاسبات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23189 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران الگوریتم ها و محاسبات آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26425 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23209 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23210 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23211 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23190 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نرم افزار آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23191 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران نرم افزار آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
23192 مجازي دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23193 مجازي دانشگاه گیلان - رشت گیلان نرم افزار آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23194 مجازي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
23195 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23196 مجازي دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رایانش امن آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - آموزش محور - محل تحصیل تهران مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
23339 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران نرم افزار آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23340 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی برخط - اهواز خوزستان نرم افزار آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23341 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23342 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی برخط - اهواز خوزستان شبکه های کامپیوتری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23343 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23344 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران رایانش امن آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23212 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران نرم افزار آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23213 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران نرم افزار آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23197 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
23198 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23199 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23200 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23201 پرديس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23202 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23203 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23204 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (پردیس مهندسی و علوم در جزیره کیش) هرمزگان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول شرایط و شهریه در توضیحات انتهای دفترچه
23205 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23206 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23207 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
23208 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23214 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
23215 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
23216 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23217 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23218 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23219 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
23220 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23221 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23222 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23223 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23224 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23225 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23226 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23227 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23228 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23229 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آفرینش علم گستر- بروجرد لرستان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23230 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
23231 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23232 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23233 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23234 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
23235 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
23236 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23237 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23238 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23239 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23240 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23241 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک قزوین نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23242 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23243 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23244 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23245 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویا - یاسوج کهگیلویه وبویراحمد نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23246 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23247 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23248 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23249 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23250 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تعالی - قم قم نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23251 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23252 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23253 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23254 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی چهلستون - اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23255 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23256 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانا - یاسوج کهگیلویه وبویراحمد نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23257 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23258 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23259 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23260 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23261 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23262 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23263 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور خراسان رضوی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23264 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23265 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23266 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23267 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23268 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23269 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23270 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23271 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23272 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی- کرمانشاه کرمانشاه نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23273 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23274 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول فقط مرد
23275 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23276 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23277 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23278 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23279 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23280 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23281 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23282 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23283 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23284 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23285 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23286 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23287 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23288 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23289 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23290 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23291 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کوثر- قزوین قزوین نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23292 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23293 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23294 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23295 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23296 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ماد - سنندج کردستان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23297 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23298 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23299 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23300 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میثاق - رفسنجان کرمان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23301 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23302 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23303 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23304 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هرمزان - بیرجند خراسان جنوبی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23305 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23306 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23307 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23308 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23309 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23310 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23311 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23312 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23313 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیین کمال - ارومیه آذربایجان غربی شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23314 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23315 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23316 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23317 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23318 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23319 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23320 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23321 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23322 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23323 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23324 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23325 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23326 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23327 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23328 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23329 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23330 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23331 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23332 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23333 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی رایانش امن آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
23334 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی رایانش امن آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
23335 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23336 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23337 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تعالی - قم قم رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23338 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول