دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان تهران و در رشته 1277 - مهندسی کامپیوتر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - معماری سیستم های کامپیوتری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22933 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22934 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
22935 روزانه دانشگاه تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
22937 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
22939 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22944 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22945 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22946 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 24 نفر نیمه اول
22948 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22956 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22957 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
22959 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22962 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22963 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22965 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22969 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
22970 مجازي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
22975 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22976 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22977 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - هوش مصنوعی و رباتیکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22988 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن 13 نفر نیمه اول فقط زن
22992 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
22993 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22994 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
22995 روزانه دانشگاه تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22996 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول مسلح می باشد. - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - فقط مرد
22997 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
23001 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
23005 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23006 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
23008 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 25 نفر نیمه اول
23009 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
23010 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 22 نفر نیمه اول
23015 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بیوانفورماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
23016 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران قرآن کاوی رایانشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23018 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول فقط زن
23021 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
23022 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23025 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23027 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23028 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23030 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
23031 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23036 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران قرآن کاوی رایانشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23039 مجازي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
23041 مجازي دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - آموزش محور - محل تحصیل تهران مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
23046 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23048 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23050 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران قرآن کاوی رایانشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23054 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - نرم افزار، شبکه و امنیت، الگوریتم ها و محاسبات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23087 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه دوم فقط زن
23092 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
23093 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23094 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
23095 روزانه دانشگاه تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 21 نفر نیمه اول
23096 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول می باشد. -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح
23100 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
23104 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23105 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23107 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23111 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 22 نفر نیمه اول
23122 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد. -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23124 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23125 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23127 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
23129 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23134 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23135 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
23136 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران رایانش امن آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول می باشد. -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح
23137 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
23139 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23140 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
23141 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
23143 روزانه دانشگاه تهران تهران الگوریتم ها و محاسبات آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23144 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران الگوریتم ها و محاسبات آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23146 روزانه دانشگاه تهران تهران آموزش مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23150 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن 6 نفر نیمه دوم فقط زن
23154 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23155 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23157 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23159 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23160 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23166 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23176 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23177 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23180 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23185 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
23186 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23187 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
23189 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران الگوریتم ها و محاسبات آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23209 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23210 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23190 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نرم افزار آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23191 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران نرم افزار آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
23194 مجازي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
23195 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23196 مجازي دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رایانش امن آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - آموزش محور - محل تحصیل تهران مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
23339 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران نرم افزار آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23341 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23343 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23344 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران رایانش امن آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23212 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران نرم افزار آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23213 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران نرم افزار آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23198 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23200 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23203 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23206 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23216 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23222 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23230 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
23234 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
23235 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
23274 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول فقط مرد