دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان کرمان و در رشته 1277 - مهندسی کامپیوتر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - معماری سیستم های کامپیوتری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22932 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22938 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
22955 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22958 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - هوش مصنوعی و رباتیکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23000 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
23024 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23045 پرديس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23062 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23065 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23074 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - نرم افزار، شبکه و امنیت، الگوریتم ها و محاسبات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26424 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
26425 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23242 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23243 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23251 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23282 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23290 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23300 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میثاق - رفسنجان کرمان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23326 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23336 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول