دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان اصفهان و در رشته 1277 - مهندسی کامپیوتر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - معماری سیستم های کامپیوتری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22929 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22942 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22952 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22960 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22972 پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - هوش مصنوعی و رباتیکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22987 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23004 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23017 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23026 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23052 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23038 مجازي دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23043 پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23057 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
23060 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23071 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23072 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23073 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23051 مشترک دانشگاه اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول مشترک با دانشگاه کیم یانگ کره جنوبی - شرایط در انتهای دفترچه
کد ضریب 3 - نرم افزار، شبکه و امنیت، الگوریتم ها و محاسبات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23086 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
23103 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
23114 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23120 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23132 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23149 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23158 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23168 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23174 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23183 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23201 پرديس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23219 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
23226 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23248 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23254 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی چهلستون - اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23267 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23275 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23276 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23281 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23285 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23286 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23287 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23311 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23318 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23324 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23331 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول