دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان گیلان و در رشته 1277 - مهندسی کامپیوتر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - معماری سیستم های کامپیوتری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22950 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
22967 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - نرم افزار، شبکه و امنیت، الگوریتم ها و محاسبات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23116 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
23170 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23193 مجازي دانشگاه گیلان - رشت گیلان نرم افزار آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23202 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23232 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23265 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23271 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23292 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23299 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23338 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول