دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان مازندران و در رشته 1277 - مهندسی کامپیوتر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - معماری سیستم های کامپیوتری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22947 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22964 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22982 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - هوش مصنوعی و رباتیکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23055 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23067 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23070 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23075 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23076 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - نرم افزار، شبکه و امنیت، الگوریتم ها و محاسبات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23110 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23112 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران (محل تحصیل واحد شهرستان نور) مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي مرد 8 نفر نیمه اول فقط مرد
23164 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23165 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران (محل تحصیل واحد شهرستان نور) مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي مرد 8 نفر نیمه اول فقط مرد
23221 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23224 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23231 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23244 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23247 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23260 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23269 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23273 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23277 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23278 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23279 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23280 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23284 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23289 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23297 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23303 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23309 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23312 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23320 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23325 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23327 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23332 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول