دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان قزوین و در رشته 1277 - مهندسی کامپیوتر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - معماری سیستم های کامپیوتری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22978 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - هوش مصنوعی و رباتیکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23081 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین بیوانفورماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - نرم افزار، شبکه و امنیت، الگوریتم ها و محاسبات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23090 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23152 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23217 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23225 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23227 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23241 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک قزوین نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23283 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23291 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کوثر- قزوین قزوین نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23307 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23308 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول