دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان خراسان رضوی و در رشته 1277 - مهندسی کامپیوتر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - معماری سیستم های کامپیوتری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22949 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22966 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22971 مجازي دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی معماری سیستم های کامپیوتری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
22985 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی معماری سیستم های کامپیوتری آموزش محور مرد 30 نفر نیمه اول آموزش محور - فقط مرد
22986 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی معماری سیستم های کامپیوتری آموزش محور زن 30 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور - فقط زن
کد ضریب 2 - هوش مصنوعی و رباتیکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23011 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
23032 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23042 مجازي دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23082 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور مرد 30 نفر نیمه اول آموزش محور - فقط مرد
23083 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور زن 30 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور - فقط زن
23058 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23059 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23068 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - نرم افزار، شبکه و امنیت، الگوریتم ها و محاسبات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23113 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
23130 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23167 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23181 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23192 مجازي دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23214 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
23215 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
23220 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23255 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23263 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور خراسان رضوی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23266 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23310 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23315 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23319 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23322 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23333 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی رایانش امن آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
23334 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی رایانش امن آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
23335 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول