دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته 1277 - مهندسی کامپیوتر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - معماری سیستم های کامپیوتری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22929 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22930 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22931 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22932 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22933 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22934 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
22935 روزانه دانشگاه تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
22936 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22937 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
22938 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
22939 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22940 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22941 روزانه دانشگاه شیراز فارس معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22942 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22943 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس گرمسار) سمنان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22944 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22945 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22946 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 24 نفر نیمه اول
22947 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22948 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22949 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22950 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
22951 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - هوش مصنوعی و رباتیکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22987 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22988 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن 13 نفر نیمه اول فقط زن
22989 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22990 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
22991 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
22992 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
22993 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22994 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
22995 روزانه دانشگاه تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22996 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول مسلح می باشد. - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - فقط مرد
22997 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
22998 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22999 روزانه دانشگاه سمنان سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23000 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
23001 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
23002 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
23003 روزانه دانشگاه شیراز فارس هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
23004 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23005 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23006 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
23007 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
23008 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 25 نفر نیمه اول
23009 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
23010 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 22 نفر نیمه اول
23011 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
23012 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23013 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
23014 روزانه دانشگاه یزد یزد هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23015 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بیوانفورماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
23016 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران قرآن کاوی رایانشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - نرم افزار، شبکه و امنیت، الگوریتم ها و محاسبات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23084 روزانه دانشگاه اراک مرکزی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23085 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
23086 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
23087 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه دوم فقط زن
23088 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
23089 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23090 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23091 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
23092 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
23093 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23094 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
23095 روزانه دانشگاه تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 21 نفر نیمه اول
23096 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول می باشد. -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح
23097 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23098 روزانه دانشگاه زنجان زنجان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
23099 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
23100 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
23101 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23102 روزانه دانشگاه شیراز فارس نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
23103 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
23104 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23105 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23106 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23107 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23108 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
23109 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
23110 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23111 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 22 نفر نیمه اول
23112 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران (محل تحصیل واحد شهرستان نور) مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي مرد 8 نفر نیمه اول فقط مرد
23113 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
23114 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23115 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
23116 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
23117 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
23118 روزانه دانشگاه یزد یزد نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
23119 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
23120 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23121 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23122 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد. -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23123 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
23124 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23125 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23126 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23127 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
23128 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23129 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23130 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23131 روزانه دانشگاه یزد یزد شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23132 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23133 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23134 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23135 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
23136 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران رایانش امن آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول می باشد. -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح
23137 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
23138 روزانه دانشگاه شیراز فارس رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23139 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23140 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
23141 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
23142 روزانه دانشگاه ایلام ایلام الگوریتم ها و محاسبات آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
23143 روزانه دانشگاه تهران تهران الگوریتم ها و محاسبات آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23144 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران الگوریتم ها و محاسبات آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23145 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان الگوریتم ها و محاسبات آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
23146 روزانه دانشگاه تهران تهران آموزش مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
26424 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول