دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته 1277 - مهندسی کامپیوتر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - معماری سیستم های کامپیوتری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22952 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22953 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22954 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22955 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22956 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22957 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
22958 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22959 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22960 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22961 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس گرمسار) سمنان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22962 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22963 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22964 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22965 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22966 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22967 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22968 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - هوش مصنوعی و رباتیکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23017 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23018 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول فقط زن
23019 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23020 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23021 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
23022 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23023 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
23024 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23025 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23026 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23027 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23028 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23029 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23030 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
23031 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23032 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23033 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
23034 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23035 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23036 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران قرآن کاوی رایانشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - نرم افزار، شبکه و امنیت، الگوریتم ها و محاسبات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23147 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
23148 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23149 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23150 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن 6 نفر نیمه دوم فقط زن
23151 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23152 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23153 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23154 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23155 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23156 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23157 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23158 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23159 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23160 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23161 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23162 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شیراز فارس نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23163 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
23164 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23165 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران (محل تحصیل واحد شهرستان نور) مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي مرد 8 نفر نیمه اول فقط مرد
23166 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23167 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23168 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23169 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23170 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23171 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23172 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23173 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23174 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23175 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23176 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23177 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23178 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23179 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شیراز فارس شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23180 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23181 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23182 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23183 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23184 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23185 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
23186 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23187 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
23188 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام الگوریتم ها و محاسبات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23189 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران الگوریتم ها و محاسبات آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26425 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول