دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره مجازي و در رشته 1277 - مهندسی کامپیوتر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - معماری سیستم های کامپیوتری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22969 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
22970 مجازي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
22971 مجازي دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی معماری سیستم های کامپیوتری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 2 - هوش مصنوعی و رباتیکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23037 مجازي دانشگاه سمنان سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23038 مجازي دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23039 مجازي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
23040 مجازي دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23041 مجازي دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - آموزش محور - محل تحصیل تهران مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
23042 مجازي دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هوش مصنوعی و رباتیکز آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 3 - نرم افزار، شبکه و امنیت، الگوریتم ها و محاسبات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23190 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نرم افزار آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23191 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران نرم افزار آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
23192 مجازي دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23193 مجازي دانشگاه گیلان - رشت گیلان نرم افزار آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23194 مجازي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
23195 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23196 مجازي دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رایانش امن آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - آموزش محور - محل تحصیل تهران مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه