دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه تربیت مدرس و در رشته 1277 - مهندسی کامپیوتر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - معماری سیستم های کامپیوتری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22933 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22934 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
کد ضریب 2 - هوش مصنوعی و رباتیکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22993 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22994 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
کد ضریب 3 - نرم افزار، شبکه و امنیت، الگوریتم ها و محاسبات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23093 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23094 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
23134 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23135 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه