دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه صنعتی شریف - تهران و در رشته 1277 - مهندسی کامپیوتر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - معماری سیستم های کامپیوتری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22946 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 24 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - هوش مصنوعی و رباتیکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23008 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران هوش مصنوعی و رباتیکز آموزشي پژوهشي زن و مرد 25 نفر نیمه اول
23015 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بیوانفورماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - نرم افزار، شبکه و امنیت، الگوریتم ها و محاسبات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23107 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23127 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شبکه های کامپیوتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
23140 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران رایانش امن آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
23144 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران الگوریتم ها و محاسبات آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول