دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته 1279 - مجموعه مهندسی هوافضا

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی هوا فضا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23345 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
23346 روزانه دانشگاه سمنان سمنان جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
23347 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23348 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23349 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23350 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
23351 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
23352 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23353 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان دینامیک پرواز و کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23354 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی دینامیک پرواز و کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23355 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
23356 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23357 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23358 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
23359 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
23360 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
23361 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان دینامیک پرواز و کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23362 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23363 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23364 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
23365 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
23366 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد. -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
23367 روزانه دانشگاه سمنان سمنان سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23368 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23369 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23370 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
23371 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23372 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
23373 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
23374 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
23375 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول ویژه شاغلین نیروهای مسلح - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
23376 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23377 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران آئرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
23378 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران آئرودینامیک آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد. -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
23379 روزانه دانشگاه شیراز فارس آئرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
23380 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آئرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23381 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آئرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23382 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آئرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23383 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران آئرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
23384 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران آئرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
23385 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران آئرودینامیک آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول ویژه شاغلین نیروهای مسلح - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
23386 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آئرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
23387 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی فضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
23388 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23389 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23390 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23391 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23392 روزانه پژوهشگاه هوا فضا تهران مهندسی فضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23393 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران سوانح هوایی و صلاحیت های پروازی آموزشي پژوهشي مرد 16 نفر نیمه اول ویژه شاغلین نیروهای مسلح - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
23394 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
23395 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26469 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران خلبانی آزمایشگر آموزشي پژوهشي مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
26471 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران قدرت هوایی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
26472 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران هوانوردی گرایش پهپاد آموزشي پژوهشي مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
26474 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران عملیات هوانوردی آموزشي پژوهشي مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
26476 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران ترافیک هوایی آموزشي پژوهشي مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
26478 روزانه دانشگاه شیراز فارس دینامیک پرواز و کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23396 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
23397 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23398 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23399 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23400 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23401 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23402 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23403 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان دینامیک پرواز و کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23404 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی دینامیک پرواز و کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23405 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
23406 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23407 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23408 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
23409 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
23410 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان دینامیک پرواز و کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23411 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23412 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
23413 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23414 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23415 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23416 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
23417 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23418 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23419 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23420 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد –شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
23421 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23422 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران آئرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
23423 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آئرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23424 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آئرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23425 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آئرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23426 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران آئرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23427 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران آئرودینامیک آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد –شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
23428 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آئرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23429 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی فضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
23430 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23431 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23432 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23433 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران سوانح هوایی و صلاحیت های پروازی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد –شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
23434 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
23435 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26470 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران خلبانی آزمایشگر آموزشي پژوهشي مرد 3 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد -شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
26473 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران هوانوردی گرایش پهپاد آموزشي پژوهشي مرد 3 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد -شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
26475 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران عملیات هوانوردی آموزشي پژوهشي مرد 3 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد -شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
26477 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران ترافیک هوایی آموزشي پژوهشي مرد 5 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد -شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23436 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23437 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی دینامیک پرواز و کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
23438 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23439 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
23440 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23441 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23442 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23443 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس آئرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23444 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23446 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23445 مشترک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول مشترک با دانشگاه دوستی ملل روسیه ( NDUR) - شرایط در انتهای دفترچه