دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان تهران و در رشته 1279 - مجموعه مهندسی هوافضا

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی هوا فضا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23345 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
23347 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23348 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23349 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23350 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
23351 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
23355 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
23356 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23357 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23358 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
23359 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
23360 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
23363 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23364 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
23365 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
23366 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد. -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
23368 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23369 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23370 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
23373 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
23374 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
23375 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول ویژه شاغلین نیروهای مسلح - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
23377 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران آئرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
23378 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران آئرودینامیک آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد. -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
23380 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آئرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23381 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آئرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23383 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران آئرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
23384 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران آئرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
23385 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران آئرودینامیک آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول ویژه شاغلین نیروهای مسلح - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
23387 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی فضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
23388 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23389 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23390 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23391 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23392 روزانه پژوهشگاه هوا فضا تهران مهندسی فضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23393 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران سوانح هوایی و صلاحیت های پروازی آموزشي پژوهشي مرد 16 نفر نیمه اول ویژه شاغلین نیروهای مسلح - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
23394 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
23395 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26469 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران خلبانی آزمایشگر آموزشي پژوهشي مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
26471 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران قدرت هوایی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
26472 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران هوانوردی گرایش پهپاد آموزشي پژوهشي مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
26474 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران عملیات هوانوردی آموزشي پژوهشي مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
26476 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران ترافیک هوایی آموزشي پژوهشي مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
23396 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
23398 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23399 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23400 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23401 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23405 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
23406 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23407 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23408 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
23409 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
23412 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
23414 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23415 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23416 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
23419 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23420 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد –شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
23422 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران آئرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
23423 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آئرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23424 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آئرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23426 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران آئرودینامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23427 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران آئرودینامیک آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد –شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
23429 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی فضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
23430 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23431 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23432 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23433 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران سوانح هوایی و صلاحیت های پروازی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد –شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
23434 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
23435 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26470 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران خلبانی آزمایشگر آموزشي پژوهشي مرد 3 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد -شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
26473 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران هوانوردی گرایش پهپاد آموزشي پژوهشي مرد 3 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد -شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
26475 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران عملیات هوانوردی آموزشي پژوهشي مرد 3 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد -شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
26477 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران ترافیک هوایی آموزشي پژوهشي مرد 5 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد -شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
23436 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جلو برندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23438 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23441 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23442 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازه های هوایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23444 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23445 مشترک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی فضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول مشترک با دانشگاه دوستی ملل روسیه ( NDUR) - شرایط در انتهای دفترچه