دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان تهران و در رشته مهندسی نساجی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1283 - مهندسی نساجی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23448 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران الیاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23451 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پوشاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23452 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پوشاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده مهندسی مواد و فرایندهای پیشرفته
23453 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساختارهای نانولیفی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23456 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی نساجی و رنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23460 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
23461 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده مواد و فناوری های پیشرفته در نساجی
23463 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23465 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران الیاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23468 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پوشاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23469 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساختارهای نانولیفی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23470 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساختارهای نانولیفی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشگاه مواد و فناوری های پیشرفته در نساجی
23473 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی نساجی و رنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23476 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23477 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشگاه مواد و فناوری های پیشرفته در نساجی
23479 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23480 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران الیاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23481 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پوشاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23482 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساختارهای نانولیفی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23483 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23484 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول