دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 1 - مهندسی نساجی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1283 - مهندسی نساجی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23447 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان الیاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23448 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران الیاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23449 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان الیاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
23450 روزانه دانشگاه یزد یزد الیاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23451 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پوشاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23452 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پوشاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده مهندسی مواد و فرایندهای پیشرفته
23453 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساختارهای نانولیفی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23454 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ساختارهای نانولیفی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
23455 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی نساجی و رنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
23456 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی نساجی و رنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23457 روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی نساجی و رنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
23458 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
23459 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
23460 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
23461 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده مواد و فناوری های پیشرفته در نساجی
23462 روزانه دانشگاه یزد یزد فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23463 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26485 روزانه دانشگاه یزد یزد پوشاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
23464 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان الیاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23465 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران الیاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23466 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان الیاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23467 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد الیاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23468 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پوشاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23469 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساختارهای نانولیفی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23470 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساختارهای نانولیفی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشگاه مواد و فناوری های پیشرفته در نساجی
23471 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ساختارهای نانولیفی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23472 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی نساجی و رنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23473 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی نساجی و رنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23474 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شیمی نساجی و رنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23475 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23476 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23477 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشگاه مواد و فناوری های پیشرفته در نساجی
23478 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
23479 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26486 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد پوشاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23480 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران الیاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23481 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پوشاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23482 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساختارهای نانولیفی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23483 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23484 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت تولید آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23485 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین الیاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین