دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان تهران و در رشته مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1285 - مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23488 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوتکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
23489 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوتکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
23490 روزانه دانشگاه تهران تهران بیوتکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23494 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیوتکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23496 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بیوتکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23497 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوتکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
23499 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بیوتکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
23503 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بیوتکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23506 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیوتکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23508 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوتکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
23510 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بیوتکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23512 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیوتکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
( 1285 - مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23516 روزانه دانشگاه تهران تهران داروسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23517 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران داروسازی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول