دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مهندسی پلیمر صنایع رنگ

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1286 - مهندسی پلیمر صنایع رنگ (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23519 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران رنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23520 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران رنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده مهندسی مواد و فرایندهای پیشرفته
23521 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی رنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23522 روزانه موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش - تهران تهران رنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23523 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران رنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23524 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران رنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده مهندسی مواد و فرایندهای پیشرفته
23525 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی رنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23526 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران رنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول