دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 1 - بهداشت، ایمنی و محیط  زیست

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1293 - (HSE) مهندسی شیمی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23537 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی ایمنی، بهداشت و و محیط زیست محیط زیست(HSE) آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23538 روزانه دانشگاه صنعت نفت(آبادان) خوزستان مهندسی ایمنی، بهداشت و و محیط زیست محیط زیست(HSE) آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد آبادان
23539 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی ایمنی، بهداشت و و محیط زیست محیط زیست(HSE) آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
23540 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی ایمنی، بهداشت و و محیط زیست محیط زیست(HSE) آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23541 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی ایمنی، بهداشت و و محیط زیست محیط زیست(HSE) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
23550 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران مهندسی ایمنی، بهداشت و و محیط زیست محیط زیست(HSE) آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23542 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی ایمنی، بهداشت و و محیط زیست محیط زیست(HSE) آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23543 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی ایمنی، بهداشت و و محیط زیست محیط زیست(HSE) آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23544 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس مهندسی ایمنی، بهداشت و و محیط زیست محیط زیست(HSE) آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23545 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین مهندسی ایمنی، بهداشت و و محیط زیست محیط زیست(HSE) آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
23546 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین مهندسی ایمنی، بهداشت و و محیط زیست محیط زیست(HSE) آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23547 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مهندسی ایمنی، بهداشت و و محیط زیست محیط زیست(HSE) آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23548 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر اروند - آبادان خوزستان مهندسی ایمنی، بهداشت و و محیط زیست محیط زیست(HSE) آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23549 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان مهندسی ایمنی، بهداشت و و محیط زیست محیط زیست(HSE) آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول